Nová klasifikace nebezpečnosti v Evropě (CLP)


Nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging) je předpisem EU, který slaďuje systém klasifikace, označování a balení chemických výrobků Evropské unie se systémem GHS (Globálně harmonizovaným systémem) Organizace spojených národů.

Do 1. června 2015 musí být veškeré chemické výrobky prodávané v Evropě překlasifikovány a označeny podle nového nařízení. Divize společnosti Henkel Adhesive Technologies zajistí dodržení shody všech svých výrobků prodávaných v Evropě s nařízením CLP v požadovaném termínu.


Co se změní: ŽÁDNÝ dopad na:
  • Bezpečnostní listy (SDS) výrobků Henkel z důvodu nového systému klasifikace surovin
  • Nový obsah štítků výrobků Henkel
  • Vnější obaly výrobků
  • Složení  výrobků a chemické vzorce
  • Veškerá schválení a osvědčení


Co nového přináší nařízení CLP?


Výstražné symboly

Nařízení CLP zavádí nové výstražné symboly nebezpečnosti. Symboly ve tvaru kosočtverce označují povahu nebezpečnosti související s použitím nebezpečného výrobku.

 
Standardní věty o nebezpečnosti
Fráze přiřazené dané třídě a kategorii nebezpečnosti, které popisují povahu nebezpečnosti daného nebezpečného výrobku, případně i včetně stupně nebezpečnosti. 

Signální slovo
Označuje příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování čtenáře před možným nebezpečím souvisejícím s výrobkem: „Nebezpečí“ pro významnou míru nebezpečnosti a „Varování“ pro méně významnou míru nebezpečnosti výrobku. 
Pokyny pro bezpečné zacházení

Uvádějí, jak s výrobkem bezpečně manipulovat a jaká opatření je třeba provést v případě, že budete v důsledku nehody výrobku vystaveni.

 


Další informace týkající se nařízení CLP a jeho zavádění ve společnosti Henkel naleznete v prezentaci, kterou si můžete stáhnout níže, popřípadě se obraťte na obchodního zástupce společnosti Henkel nebo pracovníka služeb zákazníkům.

Ke stažení

Nová klasifikace nebezpečnosti v Evropě (CLP)

Podrobné informace o nařízení CLP naleznete na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA):  http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp